Mazda Gensan – Repair Service and Maintenance

Ang imo bang sakyanan nga nabatonan maoy Mazda? Tino nga gusto nimo kining magpabiling nindot samag brand new. Nan, kinahanglan nga imo kining atimanon ug mentinahon pag-ayo. Kami nagahatag sa tanang serbisyo nga mahimo namong i-offer aron ang imong Mazda mahimong sama sa imong gipangandoy! Kami dunay mga hanas nga mekaniko nga andam motabang sa pagsulbad sa mga suliran sa imong sakyanan. Kasagaran, ang problema anaa sa elektrikal, mekanikal, ug sa panggawas nga bahin niini.


 
mazda gensan car tuneup

Mazda Gensan Tune-up

Namatikdan ba nimo ang kausaban sa kalidad sa pagdagan sa imong Mazda sa Gensan? Nianang tungora, nagkinahanglan nag pagtune-up ang imong sakyanan. Kami makatabang aron makab-ot sa imong sakyanan ang performance nga nabatonan niini kaniadto sa bag-o pa nimo kining gipalit. Walay bale kon nagagamit man ug diesel o gasoline ang makina niini, ang among mga mekaniko hanas mangita sa tamang adjustment sa imong sakyanan aron imong mapahimuslan ug maayo ang imong Mazda sa General Santos.
 
 
mazda gensan oil change

Mazda Gensan Oil Change

Dili gayod angayng kalimtan ang pag-oil change sa imong Mazda nga sakyanan matag karon ug unya. Kini maoy basic nga kinahanglanon sa imong sakyanan ug makatabang niini sa pagdagan sa hanoy nga paagi. Sa dihang kami nagailis sa oil sa imong sakyanan, nagagamit kami ug de-kalidad nga oil alang niini.
 
 
mazda gensan battery

Mazda Gensan Electrical Car Repair

Ang imong sakyanan gikomposo ug daghang mga wiring nga mahimong madaot sa ngadto-ngadto, busa kini nagkinahanglan usab ug pag-atiman sa usa ka propesyonal nga car electrician. Ang among mga car electrician hanas nga moayo niini nga mga wiring aron nga hilwas kanunay ang imong pagbyahe sa General Santos City.
 
 
mazda gensan aircon repair

Mazda Gensan Air Condition Repair

Ang taas nga temperatura sa Gensan makahatag gayod ug kalain sa paminaw ug kasagarang makapainit sa atong ulo, ilabina gayod kon wala nagaandar ang aircon sa sakyanan. Kami nagahimog pagcheck-up sa imong car airconditioner aron mahibaloan sa among mga mekaniko ang mga butang nga kinahanglang ayohon niini.
 
 
mazda gensan tires

Mazda Gensan Tire Change

Kon karaan na ang ligid sa imong sakyanan kinahanglan na nimo kining ilisan ug bag-o. Pwede kang makabisita sa among shop tungod kay kami nagabaligyag bag-ong mga ligid ug ginaseguro usab namo nga kini na-align ug maayo diha sa imong Mazda. Sa pagpaposible niana, nagagamit kamig pneumatic tire changer ug computerized nga wheel alignment ug wheel balancing.
 
 
mazda gensan chassis

Mazda Gensan Under Chassis Repair

Sa nagakadugay nga ginagamit nimo ang sakyanan, nagakahuyang usab ang under chassis niini. Kana nagpasabot nga ang mga dugay nang mga sakyanan adunay mas huyang na nga under chassis. Sa ingon, mas nagkinahanglan na kini ug repair matag karon ug unya. Ang among shop naga-repair sa under chassis sa imong Mazda aron nga mahibalik kini sa iyang dating kanindot.
 
 
mazda gensan car painting

Mazda Gensan Car Painting

Naa ba kay namatikdang gamayng damage sa pintura sa imong sakyanan o aduna kay bag-ong palit nga parte niini nga nagkinahanglan ug pintura? Aduna kami serbisyo nga car painting sa tibuok sakyanan o sa bahin lang niini. Hapit sa among shop aron atong mahibaloan ang mga gikinahanglang car painting job sa imong Mazda.